Đánh giá công nhận công suất sản xuất tại Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn

Đánh giá Công nhận Công suất sản xuất của sản xuất máy seo lưới tròn 3400/150 đạt Công suất sản xuất: 18.576,624 tấn/năm cho Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa, từ đó đánh giá công suất thực tế để có phương án cải tiến dây chuyền đảm bảo công suất tối đa, đáp ứng yêu cầu của Công ty

Một số hình ảnh trong quá trình đánh giá

Tin liên quan